عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18230
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/07/8
  • دستگاه مجری:[بنياد شهيد و امور ايثارگران][رياست جمهوري(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/5/21

تصويب‌نامه در خصوص پرداخت هزينه بيمه عمر و حوادث كليه جانبازان و آزادگان (شاغل و غيرشاغل) و خانواده شاهد (والدين و همسر)

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ1386/5/21 بنا به پيشنهاد شماره 108776/820/400 مورخ 1385/8/22 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ كليه جانبازان و آزادگان (شاغل و غيرشاغل) و خانواده شاهد (والدين و همسر) كه تحت پوشش بيمه عمر و حوادث ديگري نباشند مشغول بيمه عمر و حوادث موضوع تصويب‌نامه شماره 15467/ت28916هـ 1385/2/18 مي‌باشند. سهم جانباز و دولت از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران تأمين و پرداخت مي‌شود.
2ـ سقف سرمايه بيمه عمر و حوادث مشمولين اين تصويب‌نامه براساس سرمايه بيمه تعيين‌شده موضوع بند(2) تصويب‌نامه يادشده با درنظر گرفتن افزايش سالانه تعيين مي‌شود.
3ـ كليه مشمولين اين تصويب‌نامه از رعايت شرط سني براي استفاده از مزاياي بيمه عمر و حوادث مستثني مي‌باشند.
4ـ تصويب‌نامه‌هاي شماره 47698/ت20126 هـ مورخ 1378/7/17 و شماره 42336/ت25544هـ مورخ 1380/9/17 لغو مي‌شوند.