عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18228
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/07/5
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت علوم، تحقيقات و فناوري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/6/18

تصويب‌نامه درخصوص اشتغال به تحصيل فرزندان مأموران اعزامي به خارج از كشور

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/6/18 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
فرزندان مأموران اعزامي به خارج از كشور براي مأموريتهاي بلندمدت كه در دانشگاههاي خارج كشور شاغل به تحصيل هستند، مي‌توانند با رعايت ضوابط مقرر توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد در دانشگاههاي داخل كشور مشغول به تحصيل شوند.