عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18222
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/6/29
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/6/18

تصويب‌نامه در مورد تعيين آقاي علي عبداللهي‌علي‌آبادي به عنوان استاندار استان سمنان

وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/6/18 بنا به پيشنهاد شماره 7772/1/119 مورخ 1386/6/18 وزارت كشور تصويب‌ نمود:
آقاي علي عبداللهي علي‌آبادي به عنوان استاندار استان سمنان تعيين مي‌شود.