عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18200
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/6/1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت كار و امور اجتماعي][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/5/17

تصويب‌نامه در خصوص الحاق يك تبصره به بند (2)اصلاحي نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت كار و امور اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/5/17 بنا به پيشنهاد شماره 50/05/114/24205 مورخ 1385/6/13 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده (6) قانون تعزيرات حكومتي راجع به قانون كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (6) به بند (2) اصلاحي موضوع تصويب‌نامه شماره 22231/ت36023هـ مورخ 1386/2/17 اضافه مي‌گردد:
« تبصره6 ـ مبناي محاسبه براي اخذ عوارض، بيمه بيكاري و ماليات ياوران خارجي كه در نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته به آنها بكار گرفته شده و يا مي‌شوند، با تفاهم وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و براساس تعداد نفرات و حقوق اعلامي توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تعيين خواهد شد.»


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه