عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18196
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/5/28
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/4/3

تصويب‌نامه در خصوص اداره چاپخانه دولتي ايران مطابق ضوابط و مقررات مصوب

وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/4/3 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصـويب‌نامه‌هاي شماره 55772/ت28034هـ مـورخ 1381/11/21 و شـماره 65192/ت31001هـ مورخ 1383/12/19 و شماره 19128/ت33609هـ مورخ 1384/5/11 در مورد شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران لغو مي‌گردد و شركت يادشده در چارچوب مقررات اساسنامه مصوب مربوط اداره مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه