عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18182
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/5/10
  • دستگاه مجری:[وزارت نيرو][وزارت مسكن و شهرسازي][وزارت كار و امور اجتماعي][وزارت صنايع و معادن][وزارت نفت][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران][نهاد رياست جمهوري][وزارت جهاد كشاورزي][رياست جمهوري(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه درخصوص ستاد راهبري و هماهنگي توسعه استان خوزستان

نهاد رياست جمهوري ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت نفت
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت نيرو
وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
نظر به اينكه در بند (1) تصويب‌نامه شماره 130711/ت35746هـ مورخ 1385/10/12 كه براساس طـرح تصـويب‌نامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ گرديده است، پس از عبـارت « امور اجرايي و عضويت» عبارت « معاون حقوقي و امورمجلس رييس جمهور و» از قلم افتاده است، مراتب جهت اصلاح اعلام مي‌شود.