عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18175
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/5/1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/4/24

اصلاح تصويب‌نامه موضوع فوق‌العاده ويژه قضات

وزارت دادگستري ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/4/24 بنا به پيشنهاد شماره 2347/02/111 مورخ 1386/3/20 وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تصويب‌نامه شماره18600/ت36575هـ مورخ 1386/2/11 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
متن زير به انتهاي تصويب‌نامه شماره 3812/ت32716هـ مورخ 1384/1/28 اضافه مي‌شود:
نحوه و ملاك پرداخت فوق‌العاده ويژه قضات و دامنه شمول آن بدون تغيير در سقف اعتبارات قوه قضاييه و بدون ايجاد دين براي سال‌هاي آتي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهدبود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تأييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه