عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

6 ـ

ادامه پوشش بيمه‌اي جهت آن دسته از فرزندان دختر و پسر كه از پوشش بيمه‌اي خارج مي‌شوند، در صورت استمرار حق بيمه بر مبناي افراد تبعي درجه دو مجاز است.