عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:8
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/4/6

تصويب‌نامه راجع به تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال1386

شماره 62456ت/37657هـ 1386/4/23
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/4/6 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، موضوع نامه شماره 41455/100 مورخ 1386/3/27 سازمان يادشده و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور و به استناد مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب1373ـ تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح