عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18163
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/4/18
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت دادگستري][وزارت كار و امور اجتماعي][وزارت صنايع و معادن]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/4/6

اصلاح تصويب‌نامه موضوع حق حضور اعضاي هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف

وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كشور
وزارت جهاد كشاورزي
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ1386/4/6 بنا به پيشنهاد شماره91121 مورخ1385/7/29 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ حق حضور اعضاي هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع تصويب‌نامه شماره 48147/ت31399هـ مورخ 1383/12/11 از تاريخ 1386/1/1 از مبلغ بيست و پنج هزار (25،000) ريال به چهل هزار ريال (40،000) ريال و در حدود اعتبارات مصوب افزايش مي‌يابد.
2ـ اختيارات هيئت وزيران درخصوص تعيين ميزان حق حضور اعضاي هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف به وزراي موضوع تصويب‌نامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 1384/11/9 تفويض مي‌شود.
ملاك تصميم‌گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مذكور مي‌باشد و مصوبات كارگروه درصورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهدبود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه