عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18142
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1386/3/23
  • شماره ابلاغ :شماره40144/ت37379هـ
  • تاریخ ابلاغ :1386/3/19
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران][سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1386/3/13

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانه‌هاي صادراتي سال 1383 و سالهاي قبل

وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/3/13 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 191210/9070 هـ/ب مورخ 1385/12/13 تصويب نمود:
تصويب‌نامه شماره11331/ت34643ك مورخ1385/2/9 به شرح ذيل اصلاح مي‏گردد:
1ـ در جزء (ب) بند‌(1) عبارت « و صد در صد اعتبارات مصوب را تخصيص دهد» به عبارت « اعتبارات مصوب با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ تخصيص مي‌يابد» اصلاح مي‏گردد.
2ـ به انتهاي بند ‌(3) عبارت « به نحوي كه مانع از اجراي قوانين و مقررات لازم‌الاجرا نگردد» اضافه مي‌شود.
3ـ متن زير به عنوان بند (6) به تصويب‌نامه يادشده الحاق مي‌گردد:
« 6 ـ تسهيلات بندهاي(2) و (4) به صورت ارزي ارايه مي‌شود و مشروط به آن است كه مراتب در بودجه كل كشور منظور گردد».