عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18136
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/3/17
  • دستگاه مجری:[نهاد رياست جمهوري][بنياد شهيد و امور ايثارگران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/3/2

تصويب‌نامه راجع به شرايط اعطاي نشان دولتي ايثار به والدين شهدا

بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/3/2 بنا به پيشنهاد شماره 30940/820/400 مورخ 1386/3/1 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1375 ـ تصويب نمود:
شرايط اعطاي نشان دولتي ايثار به والدين شهدا به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ نشان دولتي درجه يكم ايثار:
1ـ تنها سه فرزند آنها در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل و يا دوران مبارزه بر عليه رژيم ستم‌شاهي به شهادت رسيده‌اند.
2ـ داراي سه فرزند شهيد و يك فرزند و يا بيشتر جانباز با از كار افتادگي بالاتر از هفتاد درصد (70%) و يا آزاده با بيش از پنج سال اسارت باشند.
3ـ داراي سه فرزند شهيد بوده و خود در دوران مبارزه بر عليه رژيم ستم شاهي يا دفاع مقدس حضور فعال و موثر داشته باشند (آزاده، جانباز، شهيد، رزمنده).
ب ـ نشان دولتي درجه دوم ايثار:
1ـ داراي سه فرزند شهيد بوده و خود در عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي حضور فعال دارند.
2ـ داراي سه فرزند شهيد و خود در دوران دفاع مقدس در پشتيباني از جبهه‌ها حضور فعال و موثر داشته باشند.
ج ـ نشان دولتي درجه سوم ايثار:
1ـ داراي سه فرزند شهيد باشند.
2ـ تنها دو فرزند ذكور آنها به شهادت رسيده باشند.
3ـ داراي دو فرزند شهيد و يك يا بيشتر فرزند جانباز با بيش از هفتاد درصد (70%) از كارافتادگي و يا آزاده با بيش از پنج سال اسارت باشند.


روابــــط صریـــــــــح