عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18125
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/3/1
  • دستگاه مجری:[وزارت نيرو][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/2/23

تصويب‌نامه راجع به ضوابط پرداخت حقوق مزاياي كاركنان صنعت آب و برق و حوزه ستادي در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/2/23 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 143519/9795هـ /ب مورخ 1385/9/15 تصويب نمود:
1ـ وزارت نيرو مجاز است ضوابط پرداخت حقوق مزاياي كاركنان صنعت آب و برق و حوزه ستادي را در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، با روش امتيازي (امتيازات مترتب بر شغل و شاغل) و در قالب آيين‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات مصوب قانون مزبور تنظيم و از تاريخ 1371/1/1 اجرا نمايد.
2ـ دستورالعمل اجرايي اين تصويب‌نامه توسط وزارت نيرو و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ خواهدشد.
3ـ اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 4915/ت34651هـ مورخ 1385/1/22 مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه