عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18116
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/2/22
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت مسكن و شهرسازي][وزارت آموزش و پرورش][وزارت راه و ترابري][وزارت كار و امور اجتماعي][وزارت صنايع و معادن][وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/2/12

اصلاح تصويب‌نامه موضوع اسامي شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي زيرمجموعه آنها

وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت راه و ترابري
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت آموزش وپرورش ـ وزارت بازرگاني
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كار و اموراجتماعي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1386/2/12 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/52856 مورخ 1385/11/28 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
بند (9) تصويب‌نامه شماره 10876/ت26561هـ مورخ 1382/3/5 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« 9ـ رديف (16) فهرست شماره (1) اسامي شركتهاي مادرتخصصي، موضوع تصويب‌نامه شماره1586/ت24246هـ مورخ1381/1/21 هيئت‌وزيران، شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران داراي (33 ) شركت زيرمجموعه مي‌باشد كه تحت عنوان شركتهاي عمران و مسكن سازان استانهاي مختلف كشور در فهرست شماره (2) اسامي شركتهاي زيرمجموعه شركتهاي مادرتخصصي درج مي‌شوند.»


روابــــط صریـــــــــح