عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18092
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/1/25
  • دستگاه مجری:[وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران][نهاد رياست جمهوري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1386/1/15

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي « درجه سوم شجاعت» به آقاي ابوالقاسم آمانگاه

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ نهاد رياست جمهوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/1/15 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1365ـ تصويب نمود:
نشاني دولتي « درجه سوم شجاعت» به آقاي ابوالقاسم آمانگاه اعطاء شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي


روابــــط صریـــــــــح