عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18219
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/6/26
مصوبه‌‌ شماره 702 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در تاریخ 1386/5/2

رأي وحدت رويه 702 ـ 1386/5/2 هيأت عمومي ديوان ‎عالي كشور

شماره5463/هـ 1386/6/19


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه