عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18367
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/12/27
مصوبه‌‌ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نهبندان

استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان خراسان جنوبي
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 1386/5/15 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر نهبندان در جلسه مورخ 1386/3/12 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان جنوبي، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.