عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18354
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/12/11
مصوبه‌‌ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

تنفيذ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فومن

جناب آقاي قهرماني چابك
استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان گيلان
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 1386/5/15 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر فومن در جلسه مورخ 1385/8/18 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گيلان، با قيد افق 20 ساله براي طرح و اصلاح جدول سطوح و سرانه و جمعيت (پيوست)، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.