عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18295
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/09/27
مصوبه‌‌ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فيروزكوه

استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران
در اجراي بند 8 مصوبه مورخ 1386/5/15 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر فيروزكوه در جلسه مورخ 1386/7/10 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.