عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18290
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/09/21
مصوبه‌‌ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

تنفيذ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بافق

استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان يزد
در اجراي بند8 مصوبه مورخ1386/5/15 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بافق در جلسه مورخ 1386/2/1 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان يزد، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود.