عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18233
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/07/12
مصوبه‌‌ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

تنفيذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر آبيك

استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان قزوين
در اجراي بند 12 مصوبه مورخ 1386/5/15شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به تصويب طرح جامع شهر آبيك در جلسه مورخ 1385/5/12 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قزوين، ضمن تنفيذ مصوبه مذكور با شرايط زير، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذيربط اقدام شود
الف) بررسي مسائل زيست محيطي در مورد بهره‌برداري كاربري‌هاي عمده خارج از محدوده (شامل گورستان، مركز جمع‌آوري زباله، كارخانه سيمان آبيك و ...) با توجه به ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست انجام شود.
ب) اصلاح عناوين محدوده و حريم شهر با حذف ساير تعاريف (مانند حوزه نفوذ و حريم استحفاظي) در قالب قانون تعاريف صورت پذيرد.
ج) تعيين حريم سبز در جنوب راه‌آهن تهران ـ تبريز (همانند حريم شمالي اتوبان تهران ـ كرج) براي ممانعت از گسترش شهر در جنوب خط راه‌آهن.
هـ) اصلاح بخشي از حريم در قسمت جنوب (نقطه 8 تا 9) و انطباق آن بر روي مسير خـط انتـقال فشار قوي برق (بـجاي وضع فعلي كه سيم خاردار آمادگاه نيروي انتظامي است).