عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18358
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1386/12/15
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1386/12/22

انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي جذب اعضاي علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي

(مصوب جلسه 614 مورخ 1386/8/22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 614 مورخ 1386/8/22 در اجراي بند 1 ماده3 آيين‌نامه تشكيل هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور انتخاب آقايان دكتر محمدعلي كي‌نژاد، دكتر منصور كبگانيان و دكتر حسين كچويان را به عنوان اعضاي اين هيأت تصويب كرد.


روابــــط صریـــــــــح