عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده9ـ

كليه مقررات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين اساسنامه از تاريخ تصويب آن منسوخ و بلااثر خواهدبود.