عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده8 ـ

بودجه دبيرخانه به صورت كمك توسط سازمان اوقاف و امور خيريه تأمين مي‌گردد.