عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده4ـ تركيب اعضاء شوراي برنامه‌ريزي

1ـ رئيس شوراي نمايندگان ولي فقيه در امور اهل سنت (رئيس شورا).
2ـ دبير شوراي نمايندگان ولي فقيه در امور اهل سنت.
3ـ حداقل سه نفر از اعضاي شوراي نمايندگان ولي فقيه به انتخاب شوراي مزبور.
4ـ نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
5 ـ رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه.
6 ـ رئيس دانشگاه مذاهب اسلامي.
7ـ سه نفر از علماي مذاهب اهل سنت به انتخاب شوراي نمايندگان ولي فقيه در امور اهل سنت و ترجيحاً از ميان نمايندگان اهل سنت در مجلس خبرگان رهبري.
تبصره ـ اعضاي حقيقي شورا به مدت 3 سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.


روابــــط صریـــــــــح