عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده2ـ اهداف

1ـ تربيت عالمان آگاه، متعهد و متخلق براي انجام وظايف و پاسخ به نيازهاي ديني جامعه اهل سنت.
2ـ سامـاندهي امور آموزشي و فرهـنگي با تأكيد بـر آموزشهاي تطبيقي و زبان رسمي كشور.
3ـ نشر فرهنگ تقريب و وحدت و انسجام اسلامي.
4ـ ارتقاي كيفي مدارس علوم ديني اهل سنت.