عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده1ـ تعريف

به منظور تأمين نياز فرهنگي ـ آموزشي جامعه اهل سنت ايران شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت زير نظر شوراي نمايندگان ولي فقيه در امور اهل سنت و با اهداف، وظايف و اختيارات پيش‌بيني شده در اين اساسنامه تشكيل مي‌شود.