عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده10ـ

اين مصوبه مشتمل بر يك مقدمه، 10ماده و دو تبصره در جلسه 605 مورخ 1386/3/8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.