عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده7ـ

دانشگاه موظف است براي ارتقاي كيفيت پايان‌نامه‌هاي دكتري، ضمن رعايت ميزان ظرفيت معمول استادان در راهنمايي و مشاوره دانشجويان؛ امكانات، تسهيلات و منابع مالي مناسب را در اختيار اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دكتري قرار دهد.