عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده5 ـ

دانشگاه آزاداسلامي موظف است دسترسي همه واحدهاي مجري تحصيلات تكميلي خود را به منابع و بانك‌هاي اطلاعاتي معتبر فراهم نمايد.