عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده1ـ

دانشگاه آزاداسلامي موظف است شاخص‌هاي توسعه كيفي خود را شامل نسبت استاد به دانشجو، نسبت اعضاي هيئت علمي تمام وقت با رتبه استادياري و بالاتر به كل اعضاي هيئت علمي، نسبت تعداد مقالات مندرج در نشريات علمي ـ پژوهشي (مورد تأييد وزارتين) به تعداد دانش آموختگان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، فضاهاي آموزشي و پژوهشي و ... را كه بايد حداكثر تا پنج سال آينده محقق كند، به همراه برنامه اجرايي آن ظرف مدت شش ماه تهيه و تدوين و براي بررسي و تأييد و نظارت بر تحقق آنها به وزارتين ارائه دهد.