عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مقدمه:

نظر به ضرورت ايفاي نقش مؤثر دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه پايداركشور و نظر به‌نتايج حاصل از گزارش اولين ارزيابي خرد علم و فناوري ناظر بر دانشگاه آزاد اسلامي كه ارتقاي كيفيت و سطح فعاليت‌هاي اين دانشگاه را در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي ايجاب مي‌‍‌كند موارد ذيل به عنوان راهكارهاي ارتقاي عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علم و فناوري در جلسه 605 مورخ1386/3/8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد تصويب قرار گرفت:
در اين مصوبه منظور از « وزارتين»؛ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.